Hoppa till huvudinnehåll

Organisation och ansvar

Verksamheterna på Kemicentrum omfattar bl.a. Kemiska institutionen (NF/LTH) och Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (LTH). Institutionerna är vidare indelade i avdelningar.

Ur arbetsmiljösynpunkt utgör de två institutionerna separata ansvarsområden (skyddsområden). Utöver de två institutionerna har LTH:s fakultet studieplatser vid kemicentrum. Dessutom finns det också några olika företag. Dessa verksamheter utgör egna ansvarsområden. Övriga gemensamma utrymmen vid Kemicentrum utgör ett eget ansvarsområde.

Ansvariga för arbetsmiljön på Kemicentrum

För övergripande frågor rörande Kemicentrums lokaler, utrustning etc. finns Kemicentrums husstyrelse. Kemicentrum har också en HMS-kommitté som behandlar övergripande frågor och samordning för Hälsa, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, brandskydd, brandfarlig vara etc. Vid kemicentrum finns en arbetsmiljösamordnare som stödjer Husstyrelsen och HMS-kommittén. Samordningsansvarig för brandfarlig vara och brandskydd är särskilt utsedd av husstyrelsen, se brandfarlig vara och brandskydd.

Det åligger ansvarig att själv vara väl insatt i arbetsmiljöfrågorna samt att tillse att studenter och anställda fortlöpande informeras om gällande regler och rutiner. I arbetsmiljöansvaret ingår även tillsyn. En stor del av tillsynsarbetet sker i samarbete mellan Kemicentrums arbetsmiljösamordnare och skyddsombud via skyddsronder samt vid egenkontroll av brandskydd och kemikaliehantering inom respektive skyddsområde.

Som betonas i universitetets arbetsmiljöpolicy har individen ett stort ansvar för att givna instruktioner följs och att brister påtalas.

Kemicentrums husstyrelse

Kemicentrums HMS-kommitté

Om skyddsronder på Kemicentrum

Lunds universitetets arbetsmiljöpolicy - HR-webben

Kemicentrums arbetsmiljöpolicy

Samordning

Lunds universitet ger återkommande utbildning för arbetsmiljöansvariga och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det får under inga förhållanden råda någon oklarhet om vem som har ansvaret för en viss lokal eller för den verksamhet som bedrivs där.

Risk för oklarhet finns för kurslokaler som används växelvis av olika avdelningar, eller då kurser drivs av flera avdelningar gemensamt.

Alla gemensamma arbetsställen har en samordningsansvarig och gemensamma rutiner ska utarbetas. Samordningen avser endast den fysiska miljön och ska fokusera på de risker som kan uppstå då flera verksamhetsutövare har anställda på ett gemensamt arbetsställe. De generella säkerhetsföreskrifterna (på engelska) är samordnade gemensamma rutiner.

Samordning ska dokumenteras skriftligen.

Arbetsgivaransvariga för arbetsmiljö

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap
Prefekten

Kemiska institutionen:
Prefekten

Kemicentrums gemensamma lokaler:
Husprefekten

Samordningsansvariga

Samordningsansvarig systematiskt brandskyddsarbete vid Kemicentrum:
Prefekten för kemiska institutionen:

Samordningsansvarig föreståndare för brandfarlig vara vid Kemicentrum:
Prefekten för kemiska institutionen

Kontaktuppgifter till personal på Kemicentrum 

Föreståndare för brandfarlig vara

Systematiskt brandskyddsarbete

Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19